Program

Programul naţional multianual de microindustrializare 2016

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – COMERŢ SERVICII

 

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

Număr estimat de beneficiari

Minim 244 beneficiari

Minim 156 beneficiari

Minim 141 beneficiari

Minim 207 beneficiari

Beneficiari

Firme care au cel mult 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de maximum 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei  organizate în una din următoarele forme:

 

·       SRL, SRL-D, SA, SNC, SCA, SCS

Firme care au cel mult 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de maximum 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei  organizate în una din următoarele forme:

 

·       SRL, SRL-D, SA, SNC, SCA, SCS

Firme care au cel mult 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de maximum 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei  organizate în una din următoarele forme:

 

·       SRL, SRL-D, SA, SNC, SCA, SCS

Firme care au cel mult 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de maximum 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei  organizate în una din următoarele forme:

 

·       SRL, SRL-D, SA, SNC, SCA, SCS, Societăţi cooperative, PFA, ÎI, ÎF

Condiţii specifice eligibilitate

·       asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate

·       codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului

·       au cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;

·       reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile;

·       angajează până la depunerea decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi. Menţine numărul de salariaţi pe perioadă nedeterminată existenţi la momentul înscrierii cumulat cu locurile de muncă nou create în cadrul programului, pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile;

·       au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii  şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat

·       nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi  care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi  nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

 

·       nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

·       codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului  şi autorizat a fi desfasurat la momentul decontului

·       au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri

·       au sediul social şi punctul/punctele de lucru în mediul rural;

·       asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

·       codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului

·       au cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;

·       reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor după primirea alocaţiei financiare nerambursabile;

·       angajează până la depunerea decontului minim 1 salariat;

 

Domenii prioritare

·       Industria alimentară

·       Fabricarea produselor textile

·       Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

·       Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

·       Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

·       Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic

·       Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

·       Industria metalurgică

·       Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei

·       Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

·       Fabricarea echipamentelor electrice

·       Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

·       Fabricarea de mobile

·       Alte activităţi industriale n.c.a.

·       Servicii

·       Comerţ

 

! Domeniile sunt menţionate în ordinea punctajului din grila de evaluare (primul având punctajul cel mai mare)

·       Producţie (industrie prelucratoare), programare IT

·       Cercetare-dezvoltare, Învăţământ, sănătate

·       Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii

·       Construcţii, Comerţ

 

 

! Domeniile sunt menţionate în ordinea punctajului din grila de evaluare (primul având punctajul cel mai mare)

·       Producţie (industrie prelucratoare), programare IT

·       Cercetare-dezvoltare, Învăţământ, sănătate

·       Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii

·       Construcţii, Comerţ

 

! Domeniile sunt menţionate în ordinea punctajului din grila de evaluare (primul având punctajul cel mai mare)

Finanţare

·  Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar,

·  Contribuţie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

! Pentru a obţine un punctaj maxim, contribuţia proprie trebuie să fie de minim 38%, valoarea totală a proiectului fiind în acest caz de 400.000 de lei fără TVA.

·  Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar,

·  Contribuţie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

 

 

! Pentru a obţine un punctaj maxim, contribuţia proprie trebuie să fie de minim 33%, valoarea totală a proiectului fiind în acest caz de 200.000 lei fără TVA.

·  Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar,

·  Contribuţie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

 

! Pentru a obţine un punctaj maxim, contribuţia proprie trebuie să fie de minim 32%, valoarea totală a proiectului fiind în acest caz de 175.000 lei fără TVA.

·  Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar,

·  Contribuţie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

! Pentru a obţine un punctaj maxim, contribuţia proprie trebuie să fie de minim 59%, valoarea totală a proiectului fiind în acest caz de 300.000 de lei fără TVA.

 

Tip de investiţie

·       Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor musicale

·       Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

·       Achiziţionarea de autoutilitare

·       Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

·       Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă

·       Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate

·       Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;

·       Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei

·       Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

·       Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;

·       Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei

·       Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

·       Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa -   această activitate poate fi efectuată  înainte de semnarea Contractului de finanţare)

 

·       Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)

·       Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

·       Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

·       Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

·       Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

·       Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

·       Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

·       Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Achiziţionarea de autoutilitare

·       Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;

·       Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;

·       Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

·       Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;

·       Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

·       Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

·       Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (Maximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa, dar nu mai mult de 5769 lei). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta.

 

  • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

·       Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

·       Autoutilitare

·       Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

·       Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);

·       Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

·       Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;

·       Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;

·       Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

·       Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;

·       Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv; 

·       Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa -   această activitate poate fi efectuată  înainte de semnarea Contractului de finanţare). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

 

  • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

·       Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

·       Autoutilitare

·       Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicit[ finanţare;

·       Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);

·       Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

·       Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;

·       Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;

·       Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

·       Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;

·       Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

·       Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

·       Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa -   această activitate poate fi efectuată  înainte de semnarea Contractului de finanţare). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.